Klicka på mitt inlägg så blir det läsbart

Klicka på mitt inlägg ( kyrkportar) så blir det läsbart.

Uppspikat på kyrkporten!!!


Hej!

Har börjat sätta upp följande anslag på landets kyrkportar.

Är det någon som håller med är det bara att kopiera och sätta igång!!

Det finns många kyrkportar & samtidigt ärar man ju Gud.


I likhet med Martin Luther så känner jag att det är min plikt att ”spika” upp denna tes på kyrkporten. Varför?

För att Ärkebiskop Anders Wejryd och Svenska kyrkans ledare har vilselett Sveriges folk!

Skandal !

 Vem vet hur många som har hindrats att söka Guds Rike tack vare att ett oärligt klimat genomsyrar den plats där sanningen borde sättas främst.

 Bakrund för påståendet är följande:

När förre ärkebiskopen KG Hammar ifrågasatte Jesu jungfrufödsel och underverken i Bibeln, och samtliga biskopar höll med, bla annat vår nuvarande ärkebiskop.

 

 

 

 

”Citat ”
K G Hammar
ifrågasätter Jesu jungfrufödelse och undren i Bibeln

I en TT-intervju 2002-12-22 “ ifrågasatte Hammar Jesu jungfrufödsel, de under Nya testamentet tillskriver Jesus och att Jesus skulle ha varit Guds son. Han påpekade att bibelns texter skrevs i en medelhavskultur som hade ett friare förhållande till poesi, myter och legender än vår tid. Det viktiga var inte om berättelsens skeenden och detaljer hade inträffat så som beskrevs, utan berättelsernas mystiska dimension, deras öppna tolkning och symbolik.” (Klippet är hämtat från Olav S Melins ledare i Kyrkans Tidning nr 2/030109.) Detta är helt häpnadsväckande uttalande av en ärkebiskop som gör en absurd tolkning av bibelns innehåll.

KG Hammar framträdde 4/1 2003 i ett TV-program med samma inriktning där han talade om “mystiska erfarenheter av Gudsnärvaron” och “mystiska kristendomstolkningar” och han menade att mystik “är en erfarenhet av att höra samman med Gud”. Han gav också en definition på hur man upplever denna mystiken, nämligen “att bli tom på jaget och egot för att bli fylld av Gud”. Nix, det är inte Bibelns väg att bli fylld av Gud, på det sättet kan man bli fylld med vilken andlig mystikkraft som helst.

Nya Dagen frågar den 12 februari 2002 åtta av biskoparna om vad de tycker om Hammars uttalanden. Ingen av dem vill dock säga rakt ut att Hammar har fel, istället så kommer de med ganska vaga formuleringar om vad de själva tror.

Christina Odenberg (Lund): Hammar vill hjälpa dem som har svårt för miraklerna.
Anders Wejryd (Växjö): Hammar har mitt fulla stöd.
Esbjörn Hagberg (Karlstad): Det är inte avgörande för mig om det gick till precis som det står.
Caroline Krook (Stockholm): Ingen vet hur det egentligen gick till.
Björn Fjärstedt (Visby): Jungfrufödelsen är ju ett mysterium som inte kan förklaras med våra vanliga uttryckssätt.
Tony Guldbrandzén (Härnösand): Min tro står eller faller inte med om det är sant i vanlig historisk mening.
Jonas Jonson (Strängnäs): Bibeln är ett trosdokument, inte Dagens eko.
Lars-Göran Lönnmarker (Skara): KG Hammar kämpar för att inte banalisera Jesus till en fråga om någon kan gå på vatten.
”Slut citat”

Och trosbekännelsen i kyrkan? “Vi tror på osv korsfast, pinad under Pontius Pilatus, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen...därifrån igenkommande att döma de levande och döda.” Detta låter de församlingen läsa utan att själva tro på. Tror man på Darwin så kan Jesus inte ha uppstått!
I “Stora boken om kristen tro” som också utges av Svenska kyrkan så framgår det tydligt att kyrkan inte tror på skapelsen. Och även på svenska kyrkans officiella webbplats är budskapet detsamma.

Frågan gäller alltså inte om Bibeln är Guds Ord eller om det alls finns någon Gud, utan om man får lov att vara hög statstjänsteman i sådan avsaknad av moral, som kyrkans ledare har visat sig sakna. Om man utger sig för att vara Guds språkrör så är väl det minsta man kan begära att dom själva tror på det dom predikar!

 


Varför tror vi att jorden är gammal

Varför tror vi att jorden är gammal?

För mig var frågan om jordens höga ålder ännu mer självklar än frågan om evolutionsteorin var sann eller inte. Efter gjorda undersökningar var jag rätt klar över att evolutionsteorin inte höll, men jag ville inte ändra mig när det gällde jordens ålder. Allting var miljardtals år gammalt – det fanns inget att diskutera! Men eftersom jag studerat både geologi och fysik hade jag även möjlighet att skärskåda detta område. Motvilligt började jag kritiskt granska varför man menade att jorden var gammal. Det visade sig ganska snart att synen på jordens ålder är grundad på en gammal filosofi från 1700-talet! Denna filosofi, som kallas uniformismen, innebär att det aldrig varit någon katastrof och att allt vi ser på jorden måste ha bildats långsamt. Just därför måste också jorden vara gammal, och just därför skrev Charles Darwin att han fick den tid han behövde för att kunna framlägga sin evolutionsteori.

Under 1800-talet letade man efter metoder som skulle ge höga åldrar på jorden och som stämde med den uniformistiska filosofin, men man hade svårt att hitta några. Till slut upptäckte man radioaktiviteten, och äntligen fick man åldrar i storleksordningen flera hundra miljoner år. Dateringen av den s k geologiska tidsskalan, med alla namn som kambrium, trias, jura, krita, tertiär osv, gjordes utifrån en enda datering. Denna datering har nu förkastats, men man har i princip behållit nästan hela tidsskalan. Man har nu valt ut kanske 1000 dateringar av flera hundra tusen (jag har bara hittat direkta siffror från 1984, då det var ca 500 dateringar av ca 300 000), som precis anses passa denna tidsskala.

Men problemet är att när man daterat berg som man vet hur gamla de är, t ex vulkaner som är yngre än 200 år, har man fått fram att även de kan vara upp till flera miljarder år gamla, fast man vet att de är yngre än 200 år. Och de dateringar, som används för att stödja tron att jorden är 4,6 miljarder år gammal innehåller så mycket brister att de borde förkastas, medan t ex en datering som ger en ålder på 34 miljarder år (dvs mycket högre ålder än någon enda forskare tror är vårt nutida universums maximiålder!) klarar de kriterier som man menar dateringar skall klara.

Jordens höga ålder kommer alltså från en filosofi. Sedan har man letat efter och passat in andra dateringsmetoder i denna ålder. Det går lätt att se detta om man studerar den vetenskapliga litteraturen lite djupare.

Dateringsmetoder som tyder på att speciellt livet på jorden är ungt

De dateringsmetoder som forskare på 1800-talet förkastade, endast för att de givit för låg ålder, gäller dock till stor del fortfarande! Dessutom har många nya mätmetoder visat att speciellt livet på jorden inte kan vara gammalt, men kanske också att hela universum är ungt. Jag skall inte gå in mer på detta, utan hänvisar bara till tabellen här nedan. Om man t ex tar hänsyn till alla fakta man har om kol-14-metoden, ger den som resultat att livet på jorden, inklusive alla fossil, inte kan vara äldre än ca 10 000 år. (Man kan även tolka kol-14-metoden som att hela jorden är ung, men då måste man göra en del extra tolkningar, ungefär som dem evolutionister gör för att passa in olika saker i sina teorier. Metoden motsäger dock inte att hela jorden är ung.)

Mätobjekt Ungefärlig maximiålder
1. Mutationshastigheten hos människor 10 000 år
2. Indirekt mutationshastighet hos djur 10 000 år
3. Nedbrytning av DNA 100 000 år
4. Aminosyremetoden utan evolutionsteorin 20 000 år
5. Anhopning av kalkskelett på havsbottnen 5 miljoner år
6. Anhopning av sediment på havsbottnen 30 miljoner år
7. Nednötning av kontinenterna 10 miljoner år
8. Anhopning av metallfyndigheter 2000-5500 år
9. Aska och lavautsläpp från vulkaner 175 miljoner år
10. Urlakning av salter från kontinenter 1-32 miljoner år
11. Sönderfall av paleomagnetism 30 000 - 1 miljon år
12. Kol-14-metoden 5600-12 500 år
13. Trycket i oljekällor 10 000 år
14. Jordens magnetfälts avtagande styrka 15 000 år
15. Mängden helium-4 i atmosfären 2 miljoner år
16. Deltauppbyggnad utanför floder 5000 år
17. Förflyttning av bly i jordens skorpa 300 000 år
18. Avsvalning av mäktiga lavaflöden 3000 år
19. Processer på solen 7500 år - 100 miljoner år
20. Långperiodiska kometers livslängd 1 miljon år
21. Kortperiodiska kometers livslängd 10 000 - 100 000 år
22. Poynting-Robertson effekten 10 000 år

Några dateringsmetoder som ger en mycket lägre maximiålder än vad evolutionister och läromedel förmedlar som ”fakta”, för människan och olika djur (nr 1-2), för olika processer som har direkt koppling till livet eller jordens historia (nr 3-18) samt för jorden/solsystemet (nr 19-22). Minimiåldern kan alltså vara mycket lägre än de åldrar som visas i tabellen.
" källa Mats Mohlen"

Evolutionisters debatteknik

Evolutionisters debatteknik
I debatter med meningsmotståndare går evolutionister ofta på spelare istället för puck. Deras argument går ut på att evolutionsmotståndarna antingen är lögnare, illvilliga, okunniga eller korkade. Sakfrågan bemöts sällan. Detta är ett tydligt indicium för att deras sakargument saknar innehåll.

Jordens ålder?

Tar mig friheten att citera Anders Gärdeborn, tidningen Genesis.

Citat:

Jag grundar min tro på en ung jord på tre saker, en biblisk och två naturvetenskapliga:

  1. Det är svårt, kanske t.o.m. omöjligt, att hitta de enorma tider utvecklingsläran kräver i den bibliska berättelsen. Åtminstone om man vill hålla hela Bibeln för sann.
  2. De vetenskapliga metoder som sägs peka på en gammal jord är mycket bristfällliga. Alla de radiometriska metoderna förutsätter t.ex. tre saker som de inte kan bevisa. De är kända startmängder av de ingående ämnena, slutna system (eller åtminstone känt utbyte med omgivningen) samt konstanta sönderfallshastigheter. Detta är ingalunda några självklarheter, speciellt med tanke på att vi talar om saker som man antar hände för miljarder år sedan. Otillförlitligheten visar sig också i att de radioktiva metoderna ofta ger orimliga, inkonsekventa eller varandra uteslutande resultat.
  3. Det finns andra, lika vetenskapliga, metoder som pekar på att jorden är ung. De är t.ex. jordens avsvalning, erosion av kontinenterna, kol-14-metoden (rätt tolkad!), trycket i oljekällor, existensen av kortperiodiska kometer, minskningen av jordmagnetismen, mängden helium i atmosfären och många andra. Många av dessa metoder ger maxåldrar för jorden på cirka 10.000 år. Alla ger maxåldrar som ligger mycket långt från de ofta antagna 4,5 miljarder åren.

Vad gäller universums ålder så finns det ett antal mer eller mindre spekulativa teorier som antar att universum är gammalt trots att jorden är ung. En sådan är framlagd av fysikern, dr Russel Humphreys som antar att hela universum från början var inneslutet i ett s.k. vitt hål. Detta är motsatsen till ett svart hål, dvs det ger ifrån sig materia och ljus. Då materien passerar hålets "händelsehorisont" händer underliga saker med tiden enligt Einsteins allmänna relativitetsteori. Enkelt utryckt kan man säga att materien inuti det vita hålet har en klocka, medan den utanför har en annan. Genom denna effekt kan jorden vara 10.000 år och universum samtidigt vara miljarder år (sett från jorden), trots att de skapades samtidigt! Kanske inte så lättsmält, men ett resultat av relativitetsteorin som ju är ganska accepterad. Humphreys kosmologi skulle också förklara att vi kan se stjärnor som ligger miljoner och miljarder ljusår bort, trots att ljuset inte borde hunnit hit om universum är ungt.

slut citat:

Koranen/Bibeln

Detta var nytt för mig tydligen trodde Mohammed på Gamla Testamentet, jungfrufödseln  av Jesus etc.


I. ALLMÄNT

Ett stort antal ämnen som behandlas i Bibeln finns också i Koranen. Först finns det berättelser om profeterna; Noah, Abraham, Josef, Elias, Jonah, Job och Moses; kungarna av Israel; Saul, David, Salomo, för att nämna bara några av de berättelser som de har gemensamt. Därefter följer mer specifika berättelser om stora händelser som påverkades av övernaturliga krafter t.ex skapelsen av jorden och himlarna, skapelsen av människan, floden och utvandringen. Till sist finns det allt som har att göra med Jesus och hans mor Maria, i synnerhet det som finns i det Nya Testamentet.

Hur ser Bibeln och Koranen ut när de undersöks från en vetenskaplig synpunkt?

Parallell: Koranen, evangelierna och modern kunskap

Det måste påpekas att inga av de ämnen, som evangelierna berättar om och som har kritiserats från vetenskaplig synpunkt, finns i Koranen.

Jesus nämns många gånger i Koranen t.ex Marias proklamation av födelsen till Jesus’ (fmvh) far, proklamation av den mirakulösa födelsen till Maria, Jesus’ (fmvh) status som den högsta profeten, hans roll som Messias, den uppenbarelse som bekräftar och modifierar Torah, hans undervisning, hans anhängare, miraklen, hans himmelsfärd, hans deltagande i sista domedagen etc.

Sura 3 och 19 i Koranen (den senare innehåller Marias namn) har långa stycken om Jesu familj. De beskriver Jesu födelse och Jesus kallas alltid Marias son. Hans härkomst tas upp bara på moderns sida eftersom Jesus inte hade någon biologisk far. Här är Koranen annorlunda jämfört med Matteus och Lukas evangelium som tar upp hans härkomst från faderns sida. I Koranen placeras Jesus enligt den moderliga genealogiska linjen dvs Noah, Abraham och Marias far (Imran i Koranen).

Sura 3, vers 33 och 34:

"Gud valde Adam, Noah, Abrahams familj och Imrans familj framför hela världen, som avkomma, den ena härstammande från den andra."

" källa www.islamguiden.com"

Så tydligen  är kristna och muslimer inte så långt ifrån varandra!

RSS 2.0